Disclaimer

De informatie die Crowdience toont is aan veranderingen onderhevig en kan worden aangevuld, verwijderd of aangepast. Crowdience is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de samenstelling van deze website en de daarin door Crowdience verstrekte informatie en opgenomen gegevens, of de door bezoekers gedeelde informatie. Er kan op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de informatie die u aantreft op Crowdience of die uit het gebruik van Crowdience voortvloeit. Ondanks de zorg en aandacht die Crowdience in acht neemt bij het onderhouden van het platform en het nakijken van de content en wetenschappelijke publicaties, aanvaardt Crowdience geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Crowdience. U vrijwaart Crowdience volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze website en het Crowdience platform.

Beweringen, meningen en ervaringen, geuit op de pagina’s van deze Crowdience website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Crowdience, kennis- en zorginstellingen, de projectleider(s), onderzoeker(s), moderator(s) of bezoeker(s). Stichting Crowdience kan er niet voor instaan dat de informatie op dit platform geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt gedeeld. Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Daarnaast beoogt Crowdience op geen enkele wijze een patiënt-hulpverlener relatie te bieden, in welke vorm dan ook, en benadrukt Crowdience dat klachten, gedrag, gezondheidsstatus en behandeling alleen kunnen worden vastgesteld, geëvalueerd, en/of behandeld door een (medisch of gezondheidszorg)specialist.

Wanneer Crowdience links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt Crowdience geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website of het Crowdience platform. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Crowdience niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Stichting Crowdience is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@stichtingcrowdience.nl

Eigendomsrechten

Het auteursrecht van de naam Crowdience, het platform, alle in deze website gebruikte broncode, de methodiek en haar inhoud berusten bij Stichting Crowdience. Stichting Crowdience behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via dit platform aangeboden informatie (waaronder ook alle teksten, video’s, algoritmen, grafisch materiaal en logo’s). Dit houdt in dat het niet is toegestaan de op Crowdience vertoonde informatie danwel elementen waaruit dit platform bestaat, te kopiëren, opnieuw publiceren, verveelvoudigen of verspreiden (ook niet via een eigen netwerk), downloaden, commercieel exploiteren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wanneer hier toestemming voor verleend is, is dit voor uitsluitend informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder vermelding van de bron. De gebruiker stemt ermee in dat hij ervoor zorgdraagt dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op Crowdience is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op CrowdienceCrowdience behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Crowdience dit bekend heeft gemaakt.

U stemt ermee in dat eventuele gegevens die uzelf via Crowdience ter beschikking stelt, gebruikt mag worden door andere bezoeker van de Crowdience website. Voor zover nodig erkent u en stemt u ermee in dat u door het beschikbaar stellen van informatie aan Crowdience, u aan iedere bezoeker van Crowdience, een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de informatie en gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, verspreiden, bewerken en openbaar te maken voor zover op grond van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring is toegestaan. Crowdience aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van bezoekers en gebruikers van Crowdience van deze gebruiksvoorwaarden.

Crowdience mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden, of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Crowdience, dit ter beoordeling van Crowdience. Daarnaast behoudt Crowdience zich het recht voor de op of via Crowdience aangeboden informatie en elementen (met inbegrip van deze disclaimer tekst) te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op Crowdience, de disclaimer, gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Crowdience©® is geregistreerd bij het BENELUX office for Intellectual Property; i-DEPOT & Trademark Register (0995248).